آنالیز تزریق پلاستیک در قالب با احتساب تغییرات درجه حرارت در مقطع جریان


 هدف از این تحقیق آنالیز دو بعدی تزریق پلاستیک در قالب با در نظر گرفتن تغییرات درجه حرارت در مقطع سیال است. در این راستا، تغییرات درجه حرارت در مقطع سیال بررسی شد و بر اساس آن معادلات پروفیل سرعت و تغییرات فشار تعیین گردید. در نهایت کدهای یک سیستم نرم افزاری با قابلیت آنالیز و بمنظور بهینه سازی تزریق تدوین گردید. نتایج بدست آمده با استفاده از این سیستم نرم افزاری با نتایج یک سیستم شناخته شده مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه نتایج، اختلاف بسیار کمی را در محاسبات افت فشار و تغییرات درجه حرارت در امتداد جریان نشان می دهد

آنالیز تزریق پلاستیک در قالب با احتساب تغییرات درجه حرارت در مقطع جریان